Història

Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida

El Consell de l’Estudiantat de la UdL és l’òrgan de debat i representació de l’estudiantat integrat a la Universitat de Lleida i amb participació en tots els seus òrgans de decisió.

El seu objectiu essencial és vetllar pels drets i interessos de l’estudiantat, vehicular les seves propostes i demandes dins els òrgans universitaris, en definitiva, promoure i facilitar que l’estudiantat rebi una formació acadèmica i humana de qualitat, en el marc d’un sistema universitari públic català.

El CEUdL és un òrgan no polític, obert a tothom, que treballa per la millora de les condicions de l’estudiantat i del seu nivell educatiu.

Cada centre universitari té el seu propi Consell. Aquests consells, coordinats amb el CEUdL, tenen com a fita la defensa dels interessos de l’estudiantat del seu centre.

consellestudiantatUdL2014

Història del consell

Des del mateix moment de creació de Universitat de Lleida, el Consell de l’Estudiantat ha estat present, com a ens de representació de l’estudiantat, en tots els òrgans de govern de la institució. Des d’aquestes instàncies s’ha exercit la defensa dels drets de l’estudiantat, combinant la lleialtat institucional i la fermesa reivindicativa. Això ha permès que en moments decisius de la història de la universitat, el Consell hagi jugat un paper clau.

Amb el Consell han col·laborat infinitat d’estudiants que hi han dedicat desinteressadament moltes hores per tal millorar les condicions de l’estudiantat dins la Universitat. S’han preocupat per la millora de la qualitat de la docència – una fita va ser l’elaboració de la Normativa d’Avaluació i Qualificació de l’Estudiantat –, de la recerca i de la gestió, tenint com objectiu permanent la defensa d’una universitat pública, catalana i de qualitat.

Les preocupacions del Consell han ultrapassat també l’estricte àmbit universitari local i ha participat en reivindicacions de caràcter més global com ara l’oposició a la la Llei d’Organització Universitària, o les mobilitzacions contra la guerra de l’Iraq.