Representants dels estudiants als òrgans i comissions de la Universitat de Lleida

Aquests són els representants estudiantils nomenats als òrgans i comissions d'àmbit general. Per conèixer els representants a les Juntes de Facultat o Escola, Consells de Departament i a totes les comissions que en depenen (com les Comissions d'estudis de Grau i Màster), podeu consultar l'organigrama a les pàgines de cada centre i departament.

 Descarregar Pdf

CONSELL DE GOVERN

Titulars: 8 representants de l’estudiantat claustral
 • Sr. Pablo Alás Tomás
 • Sr. Carlos Sánchez Borrell
 • Sra. Maria Navarro Pérez
 • Sr. Xavier Pinent Sans
 • Sr. Joan Seuma Perat
 • Sra. Anna Sangrà Pérez
 • Sr. Eloy Gonzàlez Carreres
 • Sr. Daniel Ariza Utrilla
Suplents: 8 representants de l’estudiantat claustral
 • Sr. Ricardo Sanz Dies
 • Sra. Montalegre Mullet Badia
 • Sr. Miquel Anguera Sans
 • Sr. Antonio López Ramírez
 • Sra. Lucia Chacón Hernando
 • Sr. Jacint Drissi Autet
 • Sra. Siobhan Carrasco Martínez
 • Sra. Laia Torremorrell Amat
Elegits pel rector/a (a proposta de l’estudiantat): 4 representants de l’estudiantat claustral
 • Sr. Isaac Torres Espuña
 • Sr. Pablo Cerezo Romero
 • Sr. Josep Balcells Bori
 • Sra. Ana Borrell Tiffon

COMISSIONS DELEGADES DEL CONSELL DE GOVERN

Comissió Permanent. 3 representants de l’estudiantat
 • Sr. Pablo Alás Tomás
 • Sr. Carlos Sánchez Borrell
 • Sra. Maria Navarro Pérez
Comissió de Recerca. 1 representant de l’estudiantat de doctorat
 • Vacant
Comissió del PAS. 1 representant de l’estudiantat
 • Sr. Josep Balcells Bori
Comissió Econòmica. 2 representants de l’estudiant
 • Sr. Xavier Pinent Sans
 • Sr. Isaac Torres Espuña
Comissió d'Ordenació Acadèmica. 8 representants de l’estudiantat
 • Sr. Pablo Alás Tomás
 • Sr. Carlos Sánchez Borrell
 • Sr. Eloy Gonzàlez Carreres
 • Sr. Xavier Pinent Sans
 • Sr. Joan Seuma Perat
 • Sr. Daniel Ariza Utrilla
 • Sr. Pablo Cerezo Romero
 • Sr. Isaac Torres Espuña
Comissió d'Afers Estudiantils. 3 representants de l’estudiantat
 • Sra. Anna Sangrà Pérez
 • Sr. Xavier Pinent Sans
 • Sr. Isaac Torres Espuña

 

COMISSIONS NO DELEGADES DEL CONSELL DE GOVERN

Comissió de Personal Acadèmic. 2 representants de l’estudiantat i o 1 representant del PDI en formació (Estudiant de Doctorat)
 • Sra. Blanca Ibarz Ribalta
 • Sra. Alba Garcia Torres
 • Sr. Roger Palacín Chauri
Comissió d'Avaluació i Millora de la Docència. 7 representants de l’estudiantat
 • Sr. Eloy González Carreres
 • Sr. Carlos Sánchez Borrell
 • Sr. Xavier Pinent Sans
 • Sra. Paula Manrique Calvete
 • Sr. Jacint Drissi Autet
 • Sr. Ricardo Sanz Dies
 • Sra. Aina Roure Calderon
Comissió d’Estratègia i Qualitat. 2 representants de l’estudiantat
 • Sr. Carlos Sánchez Borrell
 • Sra. Meritxell Algueró Manrique
Comissió de Cooperació Internacional. 1 representant de l’estudiantat
 • Sr. Xavier Pinent Sans
Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat. 2 representants de l’estudiantat
 • Sr. Pablo Alás Tomás
 • Sr. Carlos Sánchez Borrell
Comissió de Cultura. 2 representants de l’estudiantat
 • Sra. Siobhan Carrasco Martínez
 • Sr. Xavier Pinent Sans
Comissió Política Lingüística. 2 representants de l’estudiantat
 • Sra. Siobhan Carrasco Martínez
 • Sra. Laia Torremorell Amat
Comissió de Seguiment del Document de Política de Personal Acadèmic. 1 representant de l’estudiantat
 • Sra. Blanca Ibarz Ribalta
Comissió de Medi Ambient. 2 representants de l’estudiantat
 • Sra. Alba Garcia Torres
 • Sr. Xavier Pinent Sans
Comissió d'Informació, Orientació i Promoció Universitària (CIOPU). 1 representant de l’estudiantat
 • Sr. Gerard Marín Banqué
Comissió de Formació Contínua. 2 representants de l’estudiantat
 • Sra. Anna Sangrà Pérez
 • Sr. Miquel Anguera Sans

ALTRES COMISSIONS ESTATUTÀRIES O LEGALS

Comissió de Convalidacions. 1 representant de l’estudiantat
 • Sr. Eloy González Carreres
Comissió d'Avaluació de la Universitat. 1 representant de l'estudiantat de grau + 1 representant de l’estudiantat de Postgrau
 • Sr. Carlos Sánchez Borell
 • Sra. Blanca Ibarz Ribalta
Comissió de Seguiment del Codi Ètic. 1 membre de l’estudiantat
 • Sr. Xavier Pinent Sans
Comissió de Permanència. 2 membres de l’estudiantat
 • Sra. Paula Manrique Calvete
 • Sr. Guillem Ramon Pérez
Junta electoral. 2 membres de l’estudiantat
 • Sr. Pablo Alás Tomás
 • Sra. Alba Martinez Parrilla
Consell assessor del Centre Dolors Piera. 1 membre de l’estudiantat
 • Sra. Alba Garcia Torres
Comissió de Reforma dels Estatuts de la Universitat de Lleida. 8 membres de l’estudiantat claustral
 • Sr. Miquel Anguera Sans
 • Sr. Carlos Sánchez Borell
 • Sr. Xavier Pinent Sans
 • Sra. Blanca Ibarz Ribalta
 • Sra. Alba Martinez Parrilla
 • Sr. Pol Arbonés Triquell
 • Sr. Pablo Alás Tomás
 • Sra. Ana Borrell Tiffon
Comissió delegada de Reforma dels Estatuts de la Universitat de Lleida. 4 membres de l’estudiantat de la Comissió de Reforma
 • Sr. Miquel Anguera Sans
 • Sr. Carlos Sánchez Borell
 • Sr. Pablo Alás Tomás
 • Sra. Ana Borrell Tiffon
Taula de mobilitat UdL. Un o una representant del Consell de l’estudiantat de la UdL
 • Sr. Xavier Ramon Molins

CONSELL SOCIAL

1 membre de l’estudiantat del Consell de Govern

 • Titular: Sr. Xavier Ramon Molins

CONSELL INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA (CIC)

Conferència general. 1 representant de l’equip de coordinació o la persona del CEUdL en qui delegui
 • Titular: Sr. Pablo Alás Tomás
 • Suplent: Sr. Xavier Pinent Sans
Comissió d’estudiants. 1 representant de l’equip de coordinació o la persona del CEUdL en qui delegui
 • Titular: Sr. Pablo Alás Tomás
 • Suplent: Sr. Xavier Pinent Sans

CONSEJO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIO DEL ESTADO (CEUNE)

1 representant de l’equip de coordinació del CEUdL

 • Titular: Sr. Pablo Alás Tomás

COORDINADORA DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS (CREUP)

La representación en esta entidad la ejerce el coordinador del CEUdL, en este momento el Sr. Pablo Alás Tomás.

   Darrera modificació: