Concurs per actualitzar els logotips del Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida

Fins a les 15.00 h del 17 de febrer de 2022. Premi únic de 250 euros

Descarregar Pdf
Recull de logotips CEUdL  CEFM  CEEPS
Logotips informals emprats actualment

CONVOCATÒRIA DEL CONCURS PER L’ACTUALITZACIÓ DE LA IMATGE INSTITUCIONAL DEL CONSELL DE L’ESTUDIANTAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

 1. El Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida (CEUdL), amb el suport del Vicerectorat d’Estudiantat i Ocupabilitat, convoca el concurs de logotips per l'actualització de la imatge institucional del CEUdL. El concurs és adreçat a tothom que hi vulgui participar.
 2. Condicions que han de complir les obres:
  1. Les obres presentades han de ser originals i inèdites.
  2. Els originals han de ser aptes per a la reproducció en quadricromia (tots els colors).
  3. S’hauran de presentar un total de nou (9) propostes, corresponents a un (1) logotip del CEUdL i vuit (8) altres per a cada consell de l’estudiantat dels centres de la Universitat de Lleida: Escola Politècnica Superior (CEEPS), Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (CEETSEA), Facultat de Dret, Economia i Turisme (CEFDET), Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social (CEFEPTS), Facultat de Lletres (CEFL), Facultat de Medicina (CEFM), Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (CEFIF) i Escola de Doctorat (CEED – CE encara no constituït) [1].
  4. Les propostes han de poder complir el manual d’imatge de la Universitat de Lleida perquè puguin ser adaptables al seu ús en qualsevol àmbit de la UdL, especialment en les xarxes socials.
 3. S'estableix un premi únic de 250 euros, tributs inclosos.
 4. Els originals hauran de presentar-se mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça del CEUdL (consell@estudiantat.udl.cat) amb l’assumpte CONCURS LOGOTIP CEUDL + [NOM ARTISTA]. El logotip s’haurà d’entregar en els formats següents: .pdf, .png i .jpg. Posteriorment, en cas de quedar seleccionats, es demanarà la versió .ai o .psd.
 5. Les obres podran presentar-se fins a les 15.00 hores del 17 de febrer de 2022.
 6. La comissió encarregada de seleccionar l'obra estarà integrada per un membre de l’equip de coordinació del CEUdL, un membre de cada CE de centre elegit pel seu equip de coordinació i la vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat.
 7. La comissió farà una primera selecció de tres propostes, que farà arribar al Ple del CEUdL per a la realització de la selecció final. La resolució del concurs es farà pública abans de la primera quinzena del mes d’abril de 2022.
 8. El premi podrà ser declarat desert. L'incompliment de qualsevol dels requisits tècnics i de contingut mínim previstos en la base 2 podrà comportar l'exclusió de l'obra presentada.
 9. Els originals que resultin guanyadors quedaran en propietat de la Universitat de Lleida a tots els efectes de drets d‘autor, que en farà l'ús que cregui convenient per a la difusió dels afers relacionats amb el Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida i dels CE dels seus respectius centres.
 10. Prendre part en el concurs pressuposa acceptar aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la interpretació d'aquestes bases serà resolt per la comissió [2]

 

[1] Hi ha llibertat artística. Es pot enviar un logotip per al CEUdL i vuit adaptacions d’aquest per a cada un dels CE de centre, en les que es comparteixi un disseny base introduint elements característics del centre al qual representen, o bé 9 logotips completament diferents entre si.

[2] Els dubtes relacionats amb la participació, les propostes de logotips o preguntes d’orientació artística, s’atendran preferentment a través de correu electrònic (adreça del CEUdL: consell@estudiantat.udl.cat).