Restringeixen la condició de víctima de violència de gènere per limitar les exempcions

La premsa digital es fa ressò de les reivindicacions que hem expressat al Consell de Govern i al Consell Interuniversitari de Catalunya

Descarregar Pdf

L'acord del Consell Interuniversitari de Catalunya que regula els documents necessaris per acreditar la condició de víctima de violència de gènere n'atorga un termini de validesa. Es pretén regular el termini pel qual les víctimes de violència de gènere podran gaudir de l'exempció dels preus públics, però ho fa limitant l'eficàcia de la documentació que acredita que una persona és víctima.

El decret de preus que estableix quant s'ha de pagar per cada crèdit, incorpora un seguit d'exempcions per fomentar la inserció al món universitari de col·lectius vulnerables. Se'n preveu per les persones amb discapacitat (art. 13), víctimes d'actes terroristes (art. 14) i per les víctimes de violència masclista (art. 15). En aquest darrer cas s'estableix que "les víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella, així com els fills i filles que en depenen, tenen dret a l'exempció total dels preus fixats". Determina que la "condició s'acredita mitjançant la presentació de qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent, així com del llibre de família en el cas dels fills o filles que en depenen". Per tant, el gaudiment de l'exempció dels preus públics no està sotmes a cap termini.

El CIC limita la forma en què les víctimes poden acreditar són víctimes per evitar que se'ls apliqui l'exempció. I ho fa il·legalment, perquè ni la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere (art. 23) ni la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (art. 33), les disposicions legals que determinen quina documentació permet acreditar la condició, estableixen cap mena de validesa temporal. La documentació t'acredita que tens la condició de per vida. Ara, transcorregut el termini de validesa dels documents, ja no s'és víctima i no es pot gaudir de l'exempció.

Pot ser coherent regular un termini de gaudiment de l'exempció per tal que aquesta no sigui de per vida. Però el termini ha de ser raonable. I si s'estableix, s'ha de fer bé, deslligant-lo de les penes de presó imposades als maltractadors. La duració de les penes no tenen cap mena de relació amb la situació socioeconòmica en què es queda una víctima. Les ajudes han d'anar lligades a la necessitat econòmica de la dona i dels seus fills o filles, ni més ni menys.

Hem estat treballant aquest tema al Consell de Govern de la UdL per esmenar la normativa de matriculació interna on es recullen les exempcions. Amb el CEUCAT vam traslladar la problemàtica a la Comissió d'estudiants i a la Comissió d'accés i afers estudiantils del CIC. Tot i els esforços, encara no s'ha resolt.

Pots consultar la notícia al següent enllaç: https://www.naciodigital.cat/noticia/185406/tg