Eleccions 2020/2021

Informació sobre els darrers processos electorals del CEUdL i de la UdL amb participació estudiantil

 Descarregar Pdf

Eleccions a coordinació del CEUdL

El dijous 25 de març a les 19.00 h es va reunir el Ple del Consell de l'Estudiantat de la UdL. Va ser el primer plenari del curs 2020-2021 i el primer celebrat amb els nous representants escollits en les eleccions del 16 i 17 de febrer. 

Es va aprovar la convocatòria i calendari de les eleccions a la Coordinació del Consell de l'Estudiantat de la UdL tal com estipula el reglament. L'equip de coordinació interí actual es podrà presentar per ser ratificat, però també podrà concórrer qualsevol altra candidatura conformada per membres del Ple o qualsevol altre estudiant de la Universitat de Lleida. Aquesta convocatòria ha sigut ratificada per l'Acord núm. 60/2021 del Consell de Govern de 22 d’abril de 2021, pel qual s’aprova el calendari per a l’elecció de l’equip de coordinació del Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida.

Segons l’article 16 del Reglament del Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida, tot l’estudiantat de la UdL té dret a presentar una candidatura per conformar l’Equip de Coordinació. Tanmateix, al cens provisional només constaran els membres del Ple (claustrals i membres dels Equips de coordinació). L’estudiantat que vulgui participar en les eleccions i no sigui membre del plenari haurà de presentar una reclamació al cens provisional demanant que se’ls incorpori.

 • 07/04/21Publicació del cens provisional
 • 09/04/21 al 14/04/21: Presentació de reclamacions als censos provisionals
 • 16/04/21: Resolució de les reclamacions i publicació del cens definitiu
 • 19/04/21 al 23/04/21: Termini de presentació de candidatures
 • 26/04/21: Proclamació de candidatures presentades i termini per presentar al·legacions a les candidatures
 • 28/04/21: Resolució de les reclamacions i publicació definitiva de les candidatures
 • 29/04/21: Inici de la campanya electoral
 • 12/05/21: Jornada de reflexió
 • 13/05/21 – 19.00 h: Votacions al Ple del Consell de l’Estudiantat i proclamació de resultats

Candidatures presentadesNOU

Candidatura 1: "El futur és nostre". Els seus integrants són el Sr. Pablo Alás (EPS) com a coordinador, el Sr. Xavier Ramon (FEPTS) com a coordinador amb funcions de secretari, la Sra. Mar Moliné (FEPTS) com a coordinadora amb funcions de tresorera i el Sr. Josep Maria Giménez (FDET i ED), amb el rol d'assessor a la coordinació.

Consulta tota la documentació:

Renovació Claustre, Juntes de centre i Consells de Departament 2020-2022

És indispensable tenir representants estudiantils als òrgans de decisió que vetllin pels nostres drets i interessos. Ser representant és un dret i alhora un deure de tots aquells estudiants compromesos i que vulguin una millor universitat. Per ser membre de ple dret amb veu i vot als òrgans, heu de formar part d’una candidatura i sortir escollits com a representants en les eleccions estudiantils.

Dates principals

Consulta el calendari i la informació oficial a la web de Secretaria General:

 • Fins al 27/10/20. Reclamacions dels censos provisionals.
 • Del 16/11/20 al 23/11/20. Presentació de candidatures.
 • 26/11/20. Proclamació provisional de les candidatures.
 • Fins al 30/11/20. Impugnació de candidatures.
 • 03/12/20. Inici campanya electoral.

Per Acord núm. 205/2020 del Consell de Govern de 28 d’octubre de 2020, pel qual s’aprova atorgar facultats a la Junta Electoral per poder variar, en cas de necessitat, el calendari electoral per a les eleccions de l’estudiantat al Claustre, a Junta d’Escola o Facultat i a Consell de Departament. Any 2020, s'ha delegat a la Junta electoral de la UdL la potestat per determinar les dates en què es podran celebrar les votacions electròniques. Seguidament, per l'Acord 2/2021 de la Junta Electoral d'1 de febrer de 2021 i Acord 3/2021 de la Junta Electoral d'1 de febrer de 2021 s'han establert les següents dates:

 • 15/02/21. Jornada de reflexió.
 • De les 10.00 h del 16/02/21 a les 12.00 h del 17/02/21. Votacions electròniques a www.vota.udl.cat.
 • 17/02/21. Proclamació dels resultats.

Com i per què ser representant estudiantil

Recull d'informació sobre com participar en les eleccions (versió per les eleccions 2018-2020, pendent d'actualitzar).

Per ser membre de ple dret amb veu i vot dels òrgans, heu de formar part d’una candidatura i sortir escollits com a representants en aquestes eleccions estudiantils.

S'ha d'emplenar un model amb totes les dades dels candidats (nom i cognoms, DNI/NIE, adreça de correu d'alumnes i telèfon) i registrar-la dins del termini (del 16 al 23 de novembre de 2020) al registre electrònic de la Universitat de Lleida. Les llistes d’una candidatura són tancades i no bloquejades i han de contenir un nombre de candidats equivalent al dels llocs que s’han de cobrir i almenys dos suplents.

Si voleu ser representants estudiantils i no coneixeu cap candidatura, podeu contactar amb el Consell de l’Estudiantat i us posarem en contacte. Si esteu organitzant una candidatura i ens ho voleu comunicar, també ens podeu contactar i us assessorarem: consell@estudiantat.udl.cat

Què es fa a cada òrgan?

 • CLAUSTRE: és el màxim òrgan representatiu de la Universitat de Lleida. Té 250 membres, dels quals 65 són representants estudiantils (art. 45.1 j) Estatuts UdL). Representa una quota de representació del 26% i són elegits de manera proporcional al nombre de persones matriculades en cada centre, inclòs l'estudiantat de doctorat. Del Claustre se’n deriva el Consell de Govern, l’òrgan de govern ordinari de la Universitat. S’encarrega des d’aprovar les normatives de matrícula i d’avaluació i qualificació, a les convocatòries per contractar a nou professorat (art. 47.2 Estatuts UdL).
 • JUNTES DE FACULTAT O ESCOLA: Són els òrgans col·legiats de representació i govern ordinaris dels centres. L’estudiantat compta amb el 28% del total de membres (art. 76.2 b) Estatuts UdL). De les Juntes se’n deriven les comissions d’estudis, òrgans fonamentals en l’ordenació de les titulacions (configuració dels plans d’estudi, horaris, calendaris d’exàmens, compensacions, resolució d’incidències en la docència...).
 • CONSELLS DE DEPARTAMENT: El consell de departament és l'òrgan superior de govern dels Departaments. Aquests actualment aglutinen al professorat per àmbits del coneixement i en coordinen els ensenyaments, així com recolzen i fomenten les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat (art. 70 Estatuts UdL).

Per conèixer bé què suposa ser representant estudiantil, les normatives que ens afecten, els teus drets i deures, com s'organitza la Universitat i el Consell de l'Estudiantat, hem organitzat un Curset de representació estudiantil que pot ser convalidat amb 1 ECTS. La inscripció és gratuïta. Si et volguessis formar com a representant i no quedessin places, contacta amb nosaltres  a consell@estudiantat.udl.cat i procurarem que puguis participar.

   Darrera modificació: